Test before Invest

Druga faza
Javnog poziva

Cilj druge faze Javnoga poziva je odabir korisnika usluge Test before Invest projekta EDIH Adria i dodjele državne potpore Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja poduzetnicima za korištenje navedene usluge. Javnim pozivom se utvrđuje trajanje javnoga poziva, način podnošenja prijava, prihvatljivost prijavitelja, ključni uvjeti pružanja usluge Test before Invest, postupak odabira korisnika usluge EDIH Adria i dodjele državne potpore (gdje je primjenjivo).

Preduvjet za dostavljanje dokumentacije navedene u Javnom pozivu je pozitivno mišljenje Povjerenstva, odnosno obavijest o tome da je potencijalni korisnik prihvatljiv prijavitelj, temeljem uspješno završene prve faze javnog poziva koja podrazumijeva iskaz interesa i njegovo vrednovanje od strane konzorcija EDIH Adria, odnosno odluke o (ne)prihvaćanju Iskaza interesa od strane Sveučilišta u Rijeci kao EDIH Adria koordinatora.

Tekst Javnog
poziva

Prijave se podnose ispunjavanjem i slanjem Zahtjeva za korištenjem usluga EDIH-a Adria na za to pripremljenom obrascu kojem prilažu svu potrebnu dodatnu dokumentaciju.

Mali i srednji poduzetnici te mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije dostavljaju sljedeće ispunjene obrasce:

  1. Zahtjev za korištenje usluge TBI EDIH Adria
  2. Obrazac 1 – Zahtjev za dodjelu potpore
  3. Obrazac 2 – Izjava o dodijeljenim državnim potporama
  4. Obrazac 3 – Izjava o ispunjavanju uvjeta i istinitosti podataka
  5. Obrazac 4 – Skupna izjava podnositelja zahtjeva za potporu
Napomena: Objavljen je i Obrazac 5 koji prijavitelj nije dužan ispuniti pri prijavi na ovaj Javni poziv, već ga je obvezan dostaviti na poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kao davatelja državne potpore.

Javna tijela i subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost dostavljaju sljedeće ispunjene obrasce:

  1. Zahtjev za korištenje usluge TBI EDIH Adria
  2. Obrazac 6 – Izjavu o obavljanju negospodarske djelatnosti

Zahtjev za korištenjem usluga EDIH Adria s pripadajućom dokumentacijom prijavitelji dostavljaju u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na sljedeću adresu:

Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, s naznakom: „Prijava na Javni poziv za korištenje usluge testiranje prije ulaganja (test before invest) Edih Adria“ i punim nazivom i adresom prijavitelja.

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.