Vaše putovanje
kroz digitalnu
transformaciju

Državne potpore i procedura

Sukladno Ugovoru o potpori iz EU izvora osigurava se do 50% iznosa sredstava kojim se financiraju aktivnosti EDIH-a Adria. Preostali dio sredstava namijenjenih financiranju usluga koje pruža EDIH u istom postotku (do 50%) u odnosu na EU financiranje osiguran je iz nacionalnih sredstava, odnosno sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost.

Nacionalna sredstva država članica kojima se sufinancira pružanje usluga EDIH-ova poduzetnicima smatraju se državnim sredstvima, odnosno državnom potporom, a primatelji te državne potpore su krajnji korisnici na koje su prenesene sve koristi stečene dodjelom nacionalnih sredstava.

Davatelj državnih potpora je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a EDIH Adria je posrednik u postupku dodjele državnih potpora. Državne potpore se dodjeljuju temeljem čl. 25 i 28. Uredbe EU br. 651/2014, a važno je napomenuti kako nije riječ o de minimis potporama te kako se navedene potpore ne zbrajaju s de minimis potporama.

Potpore će se dodjeljivati u obliku bespovratnih sredstava malim i srednjim poduzetnicima i malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije, i to na način da im se omogućuje korištenje usluga koje pružaju Europski digitalni inovacijski centri bez naplate ili uz cijenu nižu od tržišne. Također, važno je istaknuti kako jedan podnositelj zahtjeva za potporu može koristiti više usluga određenog EDIH-a.

U slučaju kada su krajnji korisnici usluga koje pruža EDIH Adria javna tijela i subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost na njih se ne primjenjuju pravila o državnim potporama odnosno Program potpora, bez obzira na to financira li se pružanje usluga EDIH-a Adria EU sredstvima i/ili sredstvima osiguranim iz nacionalnih izvora.

Provjerite Katalog i Cjenik usluga konzorcija EDIH Adria

Prema Uputama za postupanje i načinu korištenja usluga Europskih digitalnih inovacijskih centara Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, EDIH Adria, kao posrednik u dodjeli državnih potpora je dužan pružati usluge na otvoren, transparentan i nediskriminatoran način, što znači da odabir krajnjeg korisnika usluga mora biti proveden tako da omogući svim prihvatljivim potencijalnim prijaviteljima pristup uslugama koje pruža određeni EDIH sukladno pravilima o dodjeli potpora utvrđenima u Programu potpora te obvezama iz Ugovora o potpori i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101083838.

KORACI:

  • EDIH Adria objavljuje Javni poziv za korištenje usluga.
  • Potencijalni korisnik podnosi prijavu na Javni poziv osobno ili preporučenom poštom na adresu Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka.
Važna napomena: Za uslugu Test before Invest prijava se provodi u 2 faze:

1. faza: online podnošenje iskaza interesa,

2.faza: prijava poštom ili osobnom predajom pod uvjetom da je iskaz interesa prihvaćen
  • EDIH Adria provjerava prihvatljivost korisnika, ako je potrebno traži dopune i pojašnjenja prijave.
  • Prijave koje su ocijenjene kao prihvatljive prosljeđuju se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.  Usluga se može pružati tek nakon što MINGOR zaprimi urednu dokumentaciju.
  • MINGOR donosi Odluku o dodjeli državne potpore korisniku.
  • EDIH Adria dostavlja Odluku o dodjeli državne potpore korisniku.

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.